Activitat 1 (Pont i Bèrrio, 2015, p. 170)

Detecteu el clima d’opinió majoritari d’un tema públic a partir d’una enquesta o de l’anàlisi de contingut de mitjans de comunicació. Elaboreu una enquesta a 20 persones d’un mateix col·lectiu, de la qual es puguin extrapolar i generalitzar resultats a partir d’una mostra petita sobre un tema d’actualitat. (Exemple: els alumnes de segon curs del Grau en Ciència Política.) A partir dels resultats de l’enquesta, detecteu el clima d’opinió majoritari. Trieu un mínim de tres mitjans de comunicació i elaboreu una petita anàlisi de contingut el màxim d’objectiva possible a partir de la posició del diari respecte del mateix tema d’actualitat sobre el qual s’ha fet l’enquesta a 20 persones.

Activitat 2

Aconsegueix les dades d’una enquesta recent sobre un tema que t’interessi especialment. Esbrina si la percepció del clima d’opinió és correcte o no en la gent del teu entorn directe. Pregunta a una trentena de persones sobre la seva percepció del clima d’opinió sobre el tema del que ja tens les dades. Contrasta-ho i comenta si s’han produït biaixos de percepció, i quins són.

Activitat 3 

Reflexioneu sobre si a la societat contemporània podria donar-se un procés d’ Espiral del silenci tal i com el descriu Noelle-Neumann. Si creus que sí, sobre quin o quins temes creus que podria desenvolupar-se? Raona la teva resposta. Si creus que no, que creus que s’hauria de modificar de la teoria per fer-la vigent?

Activitat 4

Esbrina el passat de Noelle-Neumann a la seva biografia personal i relaciona-ho amb la seva teoria.

Activitat 5

Comentari sobre el text de Bourdieu La opinión pública no existe. Discussió de conceptes a classe (la importància de la no-resposta, ethos de classe, imposició de problemàtica, capacitat de formular i fer valer opinions, etc.). A partir dels resultats d’una enquesta del CIS, exemplificar algun dels postulats del text (per exemple, preguntes amb una alta taxa de no resposta, o respostes en clau ètica de les classes baixes).

Activitat 6

Anàlisi de la qualitat de les preguntes de les enquestes sobre temes similars que fan l’Ajuntament de Barcelona, el CEO i el CIS, i avaluació dels interessos a què responen.

Activitat 7

Anàlisi dels articles de premsa sobre sondejos electorals: contextualitzen correctament l’enquesta? Donen tota la informació necessària sobre criteris tècnics? Fan una interpretació esbiaixada dels resultats? Especifiquen si hi ha hagut cuina i, en cas afirmatiu, especifiquen com l’han fet? Segueixen les recomanacions del codi ESOMAR?

Activitat 8

Buscar pseudoenquestes als mitjans de comunicació i detallar-ne els errors

Anuncios